น้ำแร่ธรรมชาติ 100 % ใหม่ เจริญปุระ กำเนิดจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติบนยอดเขาสูง
ซึ่งเป็นแหล่งที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขาต้นไม้นานาชนิด อุดมด้วยแร่ธาตุที่สำคัญ
ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย น้ำแร่ธรรมชาติใหม่ เจริญปุระ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
และวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศฝรั่งเศส
ทุกกระบวนการผลิตผ่านการรับรองว่าดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค

และมีคุณภาพเทียบเท่ากับน้ำแร่ชั้นนำจากต่างประเทศ น้ำแร่ธรรมชาติใหม่ เจริญปุระ
มีแร่ธาตุที่สำคัญ มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดที่จะช่วยปรับสมดุลของร่างกาย
ให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง อันประกอบไปด้วย

มาตรฐานรับรอง
GMP ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหาร
เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตอาหาร
และการเก็บรักษาอาหาร ระดับดีมาก ประเภทน้ำแร่
หรือเครื่องหมาย GMP (Good Manufacturing Practice)
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
• ได้รับเลขทะเบียน อย. จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำแร่ที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อการบริโภค
• HACCP ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ด้านการวิเคราะห์
อันตราย และควบคุมจุดวิกฤติมิให้เกิดอันตรายที่อาจมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค หรือเครื่องหมาย
HACCP (Hazard Analysis and Criticaj Point)
น้ำแร่
ธรรมชาติ
100 %